Nyereményjáték szabályzat - havi sorsolás

Nyereményjáték Szabályzat

 

1. A játékok szervezője és lebonyolítója:

Pillacsoda elnevezésű Facebook oldalon szervezett nyereményjáték szervezője Sifrik Tamás-EV. (2455 Beloiannisz, Petőfi utca 25)

2. Játékok leírása:

A Szervező a nyereményjátékokat a Pillacsoda Facebook oldalán meghirdetett posztban teszi közzé, amelyben a jelen játékszabályzat (továbbiakban: "Játékszabályzat") 3. pontjában meghatározott személyek (továbbiakban: "Játékos") vehetnek részt.

A játék időtartama: A nyereményjátékok mindig a poszt közzétételének időpontjától kezdődnek, és az adott posztban meghatározott ideig tartanak.

Játék menete: A résztvevő Játékosoknak a nyereményjáték posztjában megadja a játék feltételeit. A feladatot helyesen teljesítő Játékosok között a lebonyolító sorsolás útján választja ki a játék nyerteseit a nyereményjáték lezárását követően.

3. Játékosok

A nyereményjátékban kizárólag az a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, cselekvőképes természetes személy vehet részt, aki

• a szervező által közzétett posztban meghirdetett feladatokat az ott írtak szerint teljesíti,

• hozzájárul ahhoz, hogy a szervező, illetve lebonyolító a rendelkezésre bocsátott adatait (teljes név, Facebook ID), nyertesség esetén a kézbesítéshez szükséges további adatait (lakcím és telefonszám) jelen nyereményjátékkal összefüggésben kezelje, és

• a részvétellel a jelen szabályzatban írt valamennyi feltételt elfogadja.

Azok a játékosok, akik a jelen Játékszabályzatban és a nyereményjáték posztban leírtak alaki és tartalmi előírásainak nem felelnek meg, az adott nyereményjátékból automatikusan kizárásra kerülnek. A szervező továbbá a nem valós adatokat megadó résztvevőket is kizárja az adott nyereményjátékból.

Amennyiben a nyereményjátékban résztvevő nem a saját maga által regisztrált Facebook-profilját, illetve nem saját e-mail címét veszi igénybe, úgy a nyereményjátékkal kapcsolatos, Facebook-profil és e-mail-használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a szervezőt, illetve a lebonyolítót semminemű felelősség nem terheli.

A nyereményjátékból ki vannak zárva a szervező, a lebonyolító, valamint a nyereményjáték lebonyolításában közreműködő egyéb cégek munkavállalói, vezető tisztségviselői, tulajdonosai, és mindezen személyek Ptk. Nyolcadik Könyv 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott hozzátartozói.

A nyereményjátékból kizárásra kerülhetnek azok a játékosok, akik nem valós Facebook-profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A tisztességtelen magatartást tanúsító játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a nyereményjátékkal összefüggésben a szervezőnek és/vagy lebonyolítónak okoztak.

A nyereményjáték szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a tartalmak és automatikusan kizárásra kerülnek azok a játékosok, akik a részvétel során olyan hozzászólást és/vagy tartalmakat osztanak meg, amelyek:

• obszcén, szexuális tartalmúak;

• mások vallási, nemzetiségi, etnikai, szexuális, politikai vagy világnézeti hovatartozását sértők;

• rasszista, gyűlöletkeltésre alkalmasak;

• közönséges, trágár, becsületsértő, rágalmazó, illetve jó ízlést sértők

• valamely 3. személy szerzői vagy személyhez fűződő jogát sértők;

• mások alkotmányos jogait sértők;

• jogellenes anyagok vagy jogellenes tevékenységre buzdító tartalmúak

• hirdetéseket, reklámokat közzétevők;

• mások személyes adataival visszaélők;

• valótlan vagy félrevezető információkat közlők, illetve valós tényeket hamis színben feltüntetők.

A szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő játékosok közzétett tartalmát a rajongói oldalról eltávolítsa, és a játékost az adott nyereményjátékból kizárja.

A nyereményjátékban résztvevő Játékos közzétett tartalmáért az adott játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következmények is kizárólag az adott játékost terhelik.

A Szervezőnek jogában áll a beérkezett Pályázatokat azonnal megvizsgálni abból a szempontból, hogy azok érvényesek-e, azokat a Játékszabályzatnak megfelelően küldték-e be. A Játékszabályzatban meghatározott feltételek ellenőrzésére utólag, nyertesenként kerül sor.

A beküldött Pályázatok hiányosságáért/hibájáért, a Szervező érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért (pl.: telefon elvesztése, lemerülése, telefonszám vagy e-mail cím cseréje megváltozása), a nyeremények kézbesítésének a nyertesnek felróható elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során a nyereményekben keletkezett károkért vagy azok teljes megsemmisüléséért a Szervező és a Lebonyolító, illetőleg azok megbízottjai a nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállalnak.

A Játékkal kapcsolatban felvilágosítás az info@pillacsoda.hu e-mail címen keresztül kérhető.

4. Nyeremény,

A nyeremény a posztban megjelölt termék. A szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjáték időtartama alatt a nyereményeket megváltoztassa, azokat a korábban meghirdetett nyereménnyel egyenértékű más nyereménnyel helyettesítse. A nyeremények nem ruházhatók át másra, és nem válthatók készpénzre.

5. Nyertesek meghatározása:

A nyereményjátékban a Pillacsoda Facebook oldalán meghirdetett posztban megjelölt számú nyertes kerül kiválasztásra. A szervező az adott nyereményjáték időtartama alatt beérkezett, és kifizetett rendelések közül sorsol. A nyertes személyét legkésőbb az utolsó játéknapot követő munkanapon határozza meg. A nyertes kiválasztásának módja sorsolás. A sorsolások helyszíne a lebonyolító telephelye (cím: 2455 Beloiannisz, Petőfi utca 25). A sorsolásról a szervező elektronikus másolatot készít és archivál.

Komment írása a tartalom alá nem növeli Játékos esélyeit.

6. Nyertes értesítése, nyeremény átadása

A szervező a nyertest legkésőbb az adott sorsolást, illetve nyertes meghatározását követő munkanapon értesíti Facebook-posztban az oldalon, a nyertes nevének megjelenítésével, valamint e-mailben.

A nyertes az oldalnak küldött Facebook privát üzenetben köteles az értesítést követő 7 munkanapon belül visszaigazolni az értesítést, valamint a nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, lakcím, telefonszám) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az értesítést nem igazolja vissza, vagy a nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, később már nincs lehetősége erre.

A nyereményt a szervező futárszolgálattal vagy postai úton juttatja el a nyertesek által önként megadott magyarországi címre. A szervező 2 héten belül juttatja el a nyertes számára a nyereménycsomagot, attól számítva, hogy a Szervező megkapta a nyertestől a nyeremény postázásához szükséges összes adatot. A Szervező a nyeremény kézbesítését maximum kétszer kíséreli meg. A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a postáról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és a nyeremény átadása meghiúsul, a szervezőt, illetve lebonyolítót nem terheli felelősség. A nyertes téves adatszolgáltatásából eredően a szervezőt és a lebonyolítót nem terheli felelősség.

A nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget és a nyeremények kézbesítésével járó költséget a szervező viseli.

7. Adatvédelem

A nyereményjátékkal kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes.

A Játékosoknak a Játékkal kapcsolatos személyes adatai kezelésének jogalapja: az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletének („GDPR”) 6. cikk (1) a) pontja – a Játékos önkéntes hozzájárulása.

A megadott adatok kezelője a Szervező, mint Adatkezelő.

Az adatkezelés célja a Játékos részvételének biztosítása a Játékban. A Játékos jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A Játékos hozzájárulása hiányában a Játékban nem vehet részt.

A nyerteseket a Szervező a Facebook felhasználói nevük alapján azonosítja, így az időközbeni esetleges változással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja. A nyertesek személyét az Oldalon nyilvánosságra hozzák. A nyilvánosságra hozatal célja, hogy ha a Játékos valamilyen technikai akadály miatt nem kapta meg az értesítést a nyertességről, akkor az Oldalon tud tájékozódni, hogy nyert-e

A Játékosok az adatkezeléshez való hozzájárulásukat a feladatra adott válasz elküldésével (pl komment írása, fotó beküldése) adják me

A Játék során kezelt személyes adatok köre:

• név, Facebook ID (nyereményjáték nyertesének megállapítása érdekében )

• életkor (annak ellenőrzése érdekében, hogy a játékos a 18. életévét betöltötte-e

• a nyertesek lakcíme (a nyeremény kézbesítése érdekében),

• a Játékkal kapcsolatban a Játékos részéről rendelkezésre bocsátott egyéb adat (pl. kommunikáció a nyeremény átvételével kapcsolatban).

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a Szervező és a Lebonyolító az adott cél megvalósulásáig kezeli. Az adatok nyereményjáték lezárását követően törlésre kerülnek, kivéve a nyertesek adatai, amelyeket az Adatkezelő a nyeremény eljuttatásának céljából a cél megvalósulásáig őriz meg.

A Játékkal kapcsolatos személyes adatokat az Adatkezelő kezeli a Játék időtartama alatt:

Sifrik Tamás

2455 Beloiannisz, Petőfi utca 25

telefonszám: 20/408-2725

info@pillacsoda.hu

A Játék lebonyolításáért felel. Ennek során a Játékkal kapcsolatban a Szervező által kezelt személyes adatokhoz fér hozzá.

A személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelmi jogokat és jogorvoslati lehetőségeket, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a Szervező adatkezelési tájékoztatója és a GDPR tartalmazza.

A Játékosok jogosultak az átlátható tájékoztatásra a személyes adataik kezelésével kapcsolatban, jogosultak hozzáférni a személyes adatokhoz és másolatot kérni, kérhetik pontatlan vagy nem teljes személyes adataik helyesbítését, pl. dátum. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) lehetővé teszi a Játékosok számára, hogy töröltessék személyes adataikat, ha nincs jogszerű indok azok további használatára. A Játékosok kérhetik a személyes adataik további kezelésének korlátozását – ekkor a Szervező továbbra is tárolhatja a személyes adatokat, de egyébként nem használhatja fel azokat. A Szervező a fentiekkel kapcsolatos kéréseknek egy hónapon belül köteles eleget tenni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A Játékosok jogosultak nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóságuknál panaszt tenni a személyes adatok Szervező általi kezelésével kapcsolatban. Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintettek ezen túlmenően bírósághoz is fordulhatnak (www.birosag.hu).

8. Vegyes rendelkezések

A Facebook semmilyen formában nem vesz részt a nyereményjátékban. A nyereményjáték nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a szervező részére történik.

A szervező, illetve lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, az oldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső támadások, meghibásodások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely nyereményjátékban résztvevő játékos részéről manipulációt, tömegesen generált e-mail címeket, Facebook-profilok létrehozását, illetve a nyereményjátékkal összeférhetetlen, tisztességtelen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy az adott játékost azonnali hatállyal kizárja az adott nyereményjátékból.

A Játékos gondoskodik a Játék során használt adatainak (pl. személyes adatok, jelszavak, azonosítók) biztonságos használatáról és ennek keretében többek között megakadályozza, hogy ahhoz illetéktelen személyek hozzáférjenek. A Játékos haladéktalanul köteles tájékoztatni a Szervezőt, amennyiben ezen adatokkal kapcsolatban visszaélést tapasztal. Az ezzel kapcsolatos visszaélésekkel összefüggésben a felelősség a Játékost terheli.

A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

A nyertesek az adott feladat teljesítésével

a jelen szabályzatot elfogadják és hozzájárulnak, hogy a Szervező nevüket közzé tegye Facebook oldalán.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben az adott nyeremény a készletből már nem elérhető, a nyereményt egyéb, hasonló értékű és fajtájú nyereménnyel helyettesítse.

A nyeremények átvételével összefüggésben a Játékosnak felróható okból felmerülő, a Játékszabályzatban kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások (pl. az esetleges kiszállítás sikertelensége után további kiszállítás, stb.) a Játékost terhelik. A pályázatok hiányosságáért/hibájáért (válaszüzenet tartalma, kézbesítésének elmaradása, hibás vagy hiányos név vagy cím bediktálás stb.), a szabályosan a futárszolgálatnak átadott küldemények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot, garanciát nem vállal.

A szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa, vagy a jelen Játékszabályzat szerinti nyereményjátékot visszavonja. Az erre vonatkozó tájékoztatást közzéteszi a rajongói oldalon.

Különösen jogosult a Szervező a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a nyeremény megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabályzat megszegésének gyanúja merül fel.

Jelen Játékszabályzatra és a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. Bármilyen felelősségkizárás vagy felelősségkorlátozás a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényes.

Sifrik Tamás

Beloiannisz, 2024.05.15